Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Cebewin, gevestigd te Winsum en onder andere handelend onder de namen whoober en whoober.eu.

Versie geldig vanaf 01-10-2014

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Cebewin. De voorwaarden zijn openbaar en onder andere opgenomen op de internetsite whoober.eu. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden tot downloaden van de algemene voorwaarden.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling stemt u in met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Cebewin heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden tussentijds te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingingen van derden niet door Cebewin erkend.

1.4 Cebewin garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Cebewin de geplaatste bestellingen ten minste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien het bestelde product niet op voorraad c.q. niet meer leverbaar is of om andere redenen vertraagd is of indien de bestelling niet danwel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht. In dat geval heeft de consument het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Cebewin zal behoudens tegenbewijs zijn voldaan, zodra het door Cebewin geleverde product één keer aan de afnemer is aangeboden. Bij bezorging aan huis geldt het rapport van de vervoerder - waarin vermeld staat dat de afnemer het geleverde product heeft geweigerd - als volledig bewijs van het aanbod tot levering door Cebewin.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of tenzij de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Genoemde zichttermijn gaat in op de dag van levering. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Cebewin heeft teruggezonden, is de koop een feit. Voordat de afnemer overgaat tot terugzending, is hij gehouden daarvan vooraf melding te maken bij Cebewin. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in een voldoende robuuste en beschermende verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie); de producten dienen daarbij in nieuwstaat te verkeren. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Cebewin er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten. 

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

* diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
* goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
* goederen die (deels) volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk of bedrukking

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Cebewin, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Cebewin. Cebewin houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Cebewin respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite, waarbij persoonlijke gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld.

5.3 Cebewin maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies waarmee het e-mailadres desgewenst uit de lijst kan worden verwijderd.

6. Garantie

6.1 Cebewin garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. Cebewin staat hierdoor in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Cebewin komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Cebewin is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de geleverde zaak besmeurd, verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Cebewin) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Cebewin. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 60 dagen na levering aan Cebewin schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in nieuwstaat en in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Cebewin gegrond worden bevonden, zal Cebewin naar haar keuze òf de geleverde zaken kosteloos vervangen òf met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Cebewin en het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken, danwel (naar keuze van Cebewin) tot het maximale in het desbetreffende geval door de eventuele aansprakelijkheidsverzekering van Cebewin gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Cebewin voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder andere maar niet uitsluitend wordt begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Cebewin is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens Cebewin in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Cebewin en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de koper, heeft Cebewin het recht om de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Cebewin slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Cebewin gelden niet automatisch voor nabestellingen.

7.5 Cebewin kan niet aan haar aanbieding worden gehouden, indien de afnemer redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Cebewin en een afnemer komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Cebewin op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Cebewin behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen etc. onder andere maar niet uitsluitend gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. op de internetsite van Cebewin gelden slechts bij benadering. Deze zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9.2 Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen etc. onder andere maar niet uitsluitend gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. en verdere informatie op een internetsite van Cebewin mogen niet zonder toestemming van Cebewin worden gebruikt, gedupliceerd of verspreid. 

10. Overmacht

10.1 Cebewin is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak alsmede elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor risico van Cebewin kan worden gehouden. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Cebewin alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel en gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Cebewin behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Cebewin gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Cebewin bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Cebewin is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik van haar producten. Lees voor het gebruik de eventuele aanwijzingen bij het product en raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Cebewin aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Cebewin: zolang de afnemer de vorderingen van Cebewin uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan; zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan; zolang de afnemer de vorderingen van Cebewin wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Cebewin geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Cebewin of een door Cebewin aan te stellen derde om in alle gevallen waarin Cebewin haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Cebewin zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Cebewin.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Cebewin en koper welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Groningen kennis, tenzij Cebewin er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.